การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) [25 มกราคม 2562]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *