ขอความเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ20 ปีงบประมาณ 2561 กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ[14 ธันวาคม 2561]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *