ประกาศประกาวดราคาและเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 [ 07 ธันวาคม 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *