เครื่องมือ_HA_มาตรฐานใหม2561

1.FMACD04600_SAR_2018_1
2.FMACD04700_SAR_2018_Addendum_for_New_Standards_1
3.FMACD04800_HospProfileTemplate_180615_1
4.FMACD04800_HospProfileTemplate_180615_2
5.SDACD01301_ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่_3_1
6.SDACD01400_Scoring_Guideline_HA_Standard_2018_1
7.ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_2
8.ประกาศเเครื่องมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *