เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบปะมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ [ 23 พฤศจิกายน 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *