แก้ไข ขอความเห็นชอบแผนการจัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดจ้างด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาล/UC ประจำปีงบประมาณ2562 [ 21 ธันวาคม 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *