แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง ปรับแผน 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ด่วยเงด้วยเงินบำรุง/UC โรงพยาบาลปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการขอเผยแพร่
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
บันทึกขัอความรายงานผู้บริหารรับทราบอนุญาติเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
เผยแพร่แผนอาคารพักขยะ ปี 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จ้าง ด้วยเงินเงินบำรุง/UC รพ.กุดบาก ปีงบประมาณ 2565