แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กรกฏาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน สิงหาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กันยายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฏาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ (สขร.1)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ประจำปี2563
งานงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุนด้านบริการทางการแพทย์ ปี 2562

ส่งรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส
รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563
รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563
รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง ปรับแผน 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ด่วยเงด้วยเงินบำรุง/UC โรงพยาบาลปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการขอเผยแพร่
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
บันทึกขัอความรายงานผู้บริหารรับทราบอนุญาติเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
หนังสือจัดสรรงบประมาณ

แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB.1.(1) รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 กันยายน 2562]
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 17 ธันวาคม 2563 ]
บันทึกสนอรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการให้นำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ธันวาคม 2563 ]
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ธันวาคม 2563]