แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กรกฏาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน สิงหาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กันยายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ประจำปี2563
งานงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบลงทุนด้านบริการทางการแพทย์ ปี 2562

ส่งรายงานความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB.1.(1) รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 กันยายน 2562]