วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

2.สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ มีสุขภาวะ เชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพบริการ

ค่านิยมร่วม

1.บริการด้วยหัวใจ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

2.ทำงานเป็นทีม

3.มีความรับผิดชอบ

4.มีความสุขในการทำงาน

5.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เข็มมุ่ง

1.ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

2.การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

3.สิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

4.การสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่และชุมชน

ประวัติโรงพยาบาลกุดบาก

โรงพยาบาลกุดบากเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2526 ที่ดินเป็นที่สาธารณะมีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง

เมื่อ พ.ศ.2527 และยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เมื่อ พ.ศ.2536 ปัจจุบันยังคงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

สังกัดกองสาธารณสุขภูมิภาค กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกุดบาก เลขที่ 249 หมู่ที่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

มีนายแพทย์ธนวรรษ หาญสุริย์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบากเป็นแทพย์ประจำ มีแทพย์ประจำทั้งหมด จำนวน 3 คน

1.นายแพทย์นันทิวุติ โฆษะปัญญาธรรม ดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย.2527 – 1 เม.ย.2529
2.นายแพทย์ฉัตรชัย โรจนมณเทียร ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย.2529 – 1 เม.ย.2530
3.นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย.2530 – 15 ม.ค.2537
4.นายแพทย์สมนึก กล่ำทวี ดำรงตำแหน่ง 16 ม.ค.2537 – 30 ก.ย.2538
5.นายแทพย์พันธ์นพ ควรดำรงธรรม ดำรงตำแหน่ง 3 ต.ค.2538 – 30 เม.ย.2541
6.นายแทพย์สมเกียรติ ชูบัณฑิตกุล ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2538 – 30 เม.ย.2541
7.นายแพทย์สมบูรณ์ วุฒิพิริยะอังกูร ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2541 – 4 พ.ค.2545
8.นายแทพย์ฐิติกณัฏฐ์ ชวนันทการุญ ดำรงตำแหน่ง 5 พ.ค.2545 – 30 เม.ย.2546
9.นายแพทย์มนต์ชัย เรืองชัยนิคม ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2546 – 2 มิ.ย.2547
10.แพทย์หญิงกรรณิการ์ ฝ่ายเทศ ดำรงตำแหน่ง 3 มิ.ย.2547 – 28 ก.พ.2549
11.แพทย์หญิงทิพวรรณ บวรกิติวงศ์ ดำรงตำแหน่ง 1 มี.ค.2549 – 30 เม.ย.2549
12.นายแพทย์ดนัย ไชยพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2549 – 31 พ.ค.2550
13.นายแทพย์อุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2550 – 1 เม.ย.2551
14.นายแทพย์วสัต์ โกสีย์ไกรนิรมล ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2551 – 30 เม.ย.2552
15.นายแพทย์ปริญญา โชควิริยะประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2552 – 30 เม.ย.2554
16.นายแพทย์นพรัตน์ ลอดวิชัย ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2554 – 1 เม.ย.2554
17.แพทย์หญิงอมรลักษณ์ กระแสร์ลาภ ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค.2554 – 1 เม.ย.2555
18.นายแพทย์ธนวรรษ หาญสุริย์ ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ค.2555 – ปัจจุบัน

 

ประเภทสถานบริการ จำนวน(แห่ง)
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 1
สถานีอนามัย 5
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 39
รวม 45

 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

อำเภอกุดบากมีพื้นที่ทั้งหมด 455 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้ ติดต่อกับอำภูพาน จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

หนาวและร้อนจัดในฤดูร้อน ฝกตกชุกในฤดูฝน

การคมนาคม

อำเภอกุดบากมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดผ่าน ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ทำให้การเดินทางส่วนใหญ่ค่อนข้างสะดวก แต่ยังมีสภาพถนนบางสายที่สภาพถนนไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อมาก โดยเฉพาะถนนสายกุดบาก – ห้วยยาง ที่จะเดินทางเข้าตัวจังหวัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง

กลุ่มชาติพันธุ์

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นเผ่ากะเลิง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยังมีประชากรบางส่วนที่ยังนับถือผี ประกอบพิธีกรรมทางพราหมณ์ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ความเชื่อ ประเพณีและวิถีชีวิตบางอย่างยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างมาก