สขร. ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

สขร. ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กรกฏาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน สิงหาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กันยายน 2562

สขร. ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฏาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563

สขร. ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ (สขร.1)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศษาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฏาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564

1 2 3 6