ยาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย

Look Alike Sound Alike Drugs

ยาที่มีชื่อพ้องมองคล้ายหรือ Look Alike Sound Alike Drugs หรือ LASA Drug เป็นยามีรูปลักษณะและออกเสียงเรียกชื่อยาคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้น

รายการยาที่มีหลายความแรง

Amitriptyline                10 mg            25 mg
Aspirin                           81 mg            300 mg
Atenolol                         50 mg            100 mg
Clonazepam                   0.5 mg           2 mg
Clorpromazine              50 mg            100 mg
Diazepam                       2 mg              5 mg
Enalapril                        5 mg              20 mg
Ethambutol                    400 mg          500 mg
Haloperidol                    2 mg              5 mg
Isosorbide dinitrate       5 mg              10 mg
Paracetamol             125 mg syrup    500 mg tablet
Paracetamol                   325 mg          500 mg
Phenobarbital                30 mg            60 mg
Rifampicin                     300 mg          450 mg
Risperidone                    1 mg              2 mg
Rifampicin                     300 mg          450 mg
Warfarin                       2 mg        3 mg        5 mg
Trihexyphenidyl            2 mg              5 mg


รายการยาที่มีชื่อหรือรูปร่างคล้ายกัน

Amlodipine                           Amitriptyline
Amlodipine                           Clopidogrel
Amlodipine                           Simvastatin
Aspirin 81 mg                       Amlodipine
Aspirin 81 mg                       Simvastatin
Bco injection                         Ranitidine injection
Budesonide MDI                  Salbutamol MDI
Carbamazepine                    Calcium carbonate
Ceftazidime                          Ceftriaxone
CPM                                      Hydroxyzine
CPM syrup                           GG syrup
Detrometophan                    Domperidone
Diclofenac                             Dimenhydrinate
Diclofenac                             Dicloxacillin
Dicloxacillin syrup               Amoxycillin syrup
Domperidone                        Tolperisone
Enalapril                               Amlodipine
Enalapril                               Metformin
Enalapril                               Gemfibrozil
Folic acid                               Sodamint
Folic acid                               Ferrous fumarate
Guaifenesin                           Paracetamol
GG syrup                              Salbutamol syrup
Glibenclamide                      Gemfibrozil
Glibenclamide                      Glipizide
GPO-vir Z250                      GPO-vir S30
Losartan                               Clopidogrel
Losartan                                Lorazepam
Metformin                            Glibenclamide
Metoprolol                            Metronidazole
NPH                                      Mixtard
Perphenazine                        Prednisolone
Poly oph                                Hista oph
PTU                                       Propranolol
Roxithromycin                     Ranitidine
Simvastatin                           Tolperisone
TA oral paste                        TA cream 0.1%
Verapramil                           Sodium Valproate

หมายเหตุ: รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560