ทำเนียบบุคลากร

นางสาว เจริญขวัญ พันธ์ผาสุข เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างานเภสัชกรรม

นางสาว เจริญขวัญ พันธ์ผาสุข
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้างานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางสาว อนุช ใครบุตร เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาว อนุช ใครบุตร
เภสัชกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย วันเฉลิม ไชยเพชร เภสัชกรปฏิบัติการ

นาย วันเฉลิม ไชยเพชร
เภสัชกรปฏิบัติการ

นาย นฤนาท ตันวาณิชกุล เภสัชกรปฏิบัติการ

นาย นฤนาท ตันวาณิชกุล
เภสัชกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย จำเริญรัตน์ บรรเทา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นาย จำเริญรัตน์ บรรเทา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาว นิภาพร ป้องสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาว นิภาพร ป้องสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ศิริพร โถตันคำ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาว ศิริพร โถตันคำ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาว ปิยนุช บุญเรืองจักร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาว ปิยนุช บุญเรืองจักร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย ณิภัทร พองพรม พนักงานห้องยา

นาย ณิภัทร พองพรม

นาย วิระพร ข่วงทิพย์

นาย วิระพร ข่วงทิพย์