คู่มือการใช้ยาเสี่ยงสูง

 

รายการยาเสี่ยงสูง (High Alert Drug) โรงพยาบาลกุดบาก

(คลิกที่ชื่อยาเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้ยาเสี่ยงสูง)

1. Adenosine inj

2. Adrenaline

3. Amiodarone inj

4. Atropine inj

5. Calcium gluconate

6. Diazepam inj

7. Digoxin inj

8. Dopamine inj

9. Magnesium sulfate

10. Methergine

11. Morphine inj

12. Nalador injection

13. Naloxone

14. Nicardipine inj

15. Oxytocin

16. Pethidine

17. Potassium chloride (KCl)

18. Regular insulin

19. Terbutaline inj