ขอความเห็นชอบลงนามประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก [14 กุมภาพันธ์ 2562]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *