ITA 66

บันทึกรายงานการเรี่ยไร เสนอ ผอ.
รายงานสรุปการเรี่ยไร

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงานปีงบประมาณ 2566
คำสั่งเต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านเว็บไซต์กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์หน่วยงานปีงบประมาณ 2566
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ปีงบประมาณ2566