เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี งบประมาณ 2565 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70% จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

Download the PDF file .

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัดร้อยละ 20 จำนวน ๓ รายการ สำหรับ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

Download the PDF file .

1 2 3 38