ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [22 มกราคม 2561]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *