ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างก่อสร้าง[06 มีนาคม 2561]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *