ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางของ ปปช.๐๑ [ 22 ตุลาคม 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *