เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 [ 23 พฤศจิกายน 2561 ]

Download the PDF file .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *