เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565

Download the PDF file .