ขอความเห็นชอบลงนามประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

Download the PDF file .

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกุดบาก

Download the PDF file .

1 2 3