MOIT8 (1)มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.ฯ

Download the PDF file .

MOIT8 (2)ประกาศรายงานการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พกส.

Download the PDF file .

1 2 3 13