ขอความเห็นชอบลงนามประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก [14 กุมภาพันธ์ 2562]

Download the PDF file .

1 2