เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก(shock wave) แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง งบค่าบริการทางการแทพย์ในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564

Download the PDF file .

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก( Shock wave) แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564

Download the PDF file .

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลกุดบาก

Download the PDF file .

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขต ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลกุดบาก

Download the PDF file .

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding งบค่าบริการทางการแพทย์ 70 % ปีงบประมาณ 2563

Download the PDF file .

ตรวจผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding งบค่าบริการทางการแพทย์ 70 % ปีงบประมาณ 2563

Download the PDF file .

1 2 3 14