แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB.1.(1) รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 กันยายน 2562]
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 17 ธันวาคม 2563 ]
บันทึกสนอรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการให้นำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ธันวาคม 2563 ]
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ธันวาคม 2563]
MOIT217.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT217.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT217.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT217.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT31บันทึกรายงานผลผู้บริหารรับทราบ [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT323รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT41.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริการรับทราบ  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT41.2หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT41.3มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่่วยงาน-ปี-2565  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT41.4มีคำสั่งมอบหมายปิดประกาศหรือปลดประกาศ  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT42.1รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT43.1-บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ  [ 28 ธันวาคม 2564 ]
MOIT43.2ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน  [ 28 ธันวาคม 2564 ]